fbpx

Peraduan Beli & Menang – Syarat & Peraturan

1. Peraduan Beli & Menang dianjurkan oleh Gene Martino Apparel Sdn Bhd (penganjur) dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia sahaja, kecuali kakitangan Gene Martino Apparel Sdn Bhd dan kakitangan agensi yang dilantik berhubung dengan operasi peraduan ini.

2. Peraduan ini akan diadakan dari 24 April 2020 hingga 21 May 2020 [“Tempoh Peraduan”]. Penganjur berhak secara mutlak untuk mengubah, menangguh, menjadualkan semula dan/atau melanjutkan Tempoh Peraduan dan/atau membatalkan /menamatkan Peraduan pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.

3. “Peserta” bermaksud individu yang menyertai dalam Peraduan ini perlu memenuhi syarat dan peraturan peraduan yang dinyatakan di sini.

4. Untuk menyertai Peraduan, peserta dikehendaki mengikut langkah-langkah berikut:
a. Beli baju raya Gene Martino sebanyak RM200 dan ke atas dalam satu resit tunggal dari mana-mana cawangan Gene Martino atau melalui pembelian atas talian (WhatsApp atau laman web rasmi, www.genemartino.com.my sahaja), sepanjang Tempoh Peraduan. Dapatkan resit sebagai bukti permbelian baju raya Gene Martino.
b. Peserta perlu “LIKE” Facebook Page @Ge.martino dan “Follow” Instagram @genemartino.my untuk layak menyertai pertandingan ini.
c. Peserta perlu memuat naik resit pembayaran di bahagian komen gambar peraduan untuk menyertai pertandingan ini.

5. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi 603 6272 3299 atau emel fatihah@brand360.com.my, masa waktu bekerja sahaja: Isnin – Jumaat, 9am – 6pm.

6. Tempoh Peraduan untuk Hadiah Mingguan adalah seperti berikut: 
Minggu Pertama: 12:00 am 24th April 2020 – 11:59 pm 30th April 2020; 
Minggu Kedua: 12:00 am 1st May 2020 – 11:59 pm 7th May 2020; 
Minggu Ketiga: 12:00 am 8th May 2020 – 11:59 pm 14th May 2020; 
Minggu Keempat: 12:00 am 15th May 2020 – 11:59 pm 21th May 2020.

7. Terdapat hadiah mingguan selama tiga (4) minggu untuk 20 pemenang yang dipilih secara rawak. Lima [5] penyertaan akan dipilih secara rawak pada setiap minggu, berdasarkan gambar resit pembelian yang sah dan telah dimuat naik di bahagian komen gambar peraduan. Pemenang hadiah utama turut akan dipilih secara rawak setelah tamat tempoh peraduan ini. Pemenang peraduan yang terpilih perlu membuat mesej personal mengenai maklumat peibadi (nama, nombor telefon, e-mel dan alamat) ke Facebook @Ge.martino dalam tempoh masa 2 hari setelah nama diumumkan sebagai pemenang.

8. Sekiranya peserta tidak menghubungi penganjur selepas 2 hari pengumuman pemenang, peserta itu akan dianggap kehilangan kelayakan peraduan dan digantikan dengan pemenang yang lain.

9. Penganjur berhak untuk meminta bukti resit cukai yang sah untuk pengesahan. Peserta mesti menyimpan fizikal resit asal yang dikemukakan dalam penyertaan peraduan untuk pengesahan pemenang dan penebusan hadiah. Resit tersebut perlu dihantarkan kepada penganjur dalam tempoh seminggu. Kegagalan untuk menunjukkan resit yang sah apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan kelayakan dan hadiah. Sebarang salinan resit atau resit tidak sah juga akan dibatalkan kelayakan dan pihak Penganjur berhak untuk menggantikan peserta atau membatalkan hadiah. Semua kos, yuran dan/atau perbelanjaan yang berkaitan dengan penyertaan and pengesahan penyertaan adalah tanggungjawab peserta and pemenang.

10. Pengumuman pemenang akan dipaparkan di media sosial Gene Martino Apparel Sdn Bhd (Facebook dan Instagram)

11. Pemenang utama yang terpilih akan memenangi hadiah wang tunai bernilai Ringgit Malaysia Dua Ribu [RM2000]. Hadiah tersebut dalam bentuk tunai/cek. Pemenang hadiah utama mesti pergi ke cawangan Gene Martino Apparel Sdn Bhd yang ditentukan untuk mengumpul hadiah. Bagi 5 pemenang untuk hadiah mingguan yang terpilih, setiap pemenang akan memenangi hadiah wang tunai bernilai Ringgit Malaysia Satu Ratus [RM100]. Hadiah akan diberi dalam bentuk tunai/cek dan akan dihantar ke alamat pemenang yang disediakan melalui perkhidmatan kurier/bank transfer ke akaun pemenang.

12. Hadiah pemenang mingguan akan dihantar melalui perkhidmatan kurier dalam tempoh masa 14 hari/2minggu selepas pemenang tersebut dihubungi.

13. Peserta boleh memuat naik seberapa banyak penyertaan yang diingini dalam Tempoh Peraduan. Pemenang Mingguan juga layak untuk memenangi Hadiah Utama.

14. Semua hadiah akan dibagikan “sebagaimana adanya” dan tidak boleh ditukar dengan produk dan/atau tunai, sama ada sebahagian atau sepenuhnya. Sekiranya peserta yang disenaraikan hilang kelayakan, peserta yang seterusnya dalam baris gilir pemenang akan menggantikannya.

15. Pada akhir Tempoh Peraduan, semua Penyertaan Layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan akan dipilih secara rawak untuk menentukan satu [1] pemenang utama sahaja. Ia tidak dikira berdasarkan mana-mana kriteria sebagai pemenang. Pemenang yang terpilih akan memenangi Hadiah Utama berupa Ringgit Malaysia Dua Ribu [RM2,000] cek/tunai.

16. Mana-mana Peserta yang didapati menipu atau cuba menipu, akan dibatalkan kelayakan menyertai peraduan ini atau dikecualikan untuk menerima hadiah. Menipu dalam konteks ini ditakrifkan sebagai sebarang usaha yang dibuat, secara sedar atau tidak sengaja, melencong dari serta teknik bermain peraduan oleh Penganjur standard dan dijangka. Pihak Penganjur mempunyai budi bicara mutlak untuk menentukan sama-ada menipu atau cuba menipu telah berlaku dan keputusan Penganjur adalah muktamad. Tiada notis pembatalan kelayakan akan diberikan kepada mereka yang didapati menipu atau cuba menipu.

17. Semua Hadiah hanya akan dihantar ke alamat Malaysia yang sah. Apa-apa risiko kerugian atau kerosakan pada Hadiah akan ditanggung oleh pemenang apabila Hadiah dihantar melalui perkhidmatan kurier dengan penyediaan kod Penjejakan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas atau diwajibkan untuk mengenal atau menggantikan mana-mana hadiah yang rosak, hilang, atau dicuri di mana apa-apa kecacatan, kehilangan atau kerosakan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kecuaian pihak Penganjur.

18. Semua caj yang akan dikenakan ke atas hadiah, termasuk caj bank, akan menjadi tanggungjawab pemenang. Caj yang berkenaan akan ditolak dari sumber untuk semua hadiah atau hendaklah dimasukkan terlebih dahulu oleh pemenang dan mengemukakan bukti sebelum membuat tuntutan hadiah. Sebagai syarat menerima hadiah, pemenang mungkin dikehendaki untuk menandatangani apa-apa dokumentasi undang-undang sebagaimana dan dalam bentuk yang dikehendaki oleh Penganjur dan / atau pembekal hadiah dalam budi bicara mutlak mereka, termasuk tetapi tidak terhad kepada satu bentuk pelepasan dan indemniti undang-undang.

19. Pemenang hendaklah bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang liability atau perkara yang tidak diingini. Semua kos yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menuntut Hadiah adalah tanggungjawab Pemenang sepenuhnya.

20. Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan / atau gambar dan / atau video pemenang sebagai bahan pengiklanan dan / atau publisiti, tanpa sebarang notis terlebih dahulu kepada pemenang dan pemenang tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.

21. Penganjur berhak untuk mengubah suai atau membatalkan Peraduan ini sekiranya ia tidak berjalan seperti yang dirancang, gangguan atau kerosakan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada jangkitan virus komputer, pepijat, penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal, atau apa-apa sebab di luar kawalan Penganjur, walaupun selepas usaha terbaik Penganjur.

22. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menilai semula dan mengubah proses pemilihan Pemenang Hadiah yang terkandung di dalam ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Keputusan pengadil adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan selepas itu.

23. Keputusan juri yang berkaitan dengan semua aspek pemilihan dan pembatalan kelayakan adalah muktamad dan tiada sebarang surat-menyurat akan dilayan. Juri juga boleh membatalkan penyertaan sesiapa pun sekiranya peserta atau pihak berkaitan melanggar mana-mana Syarat dan Peraturan Peraduan yang disertakan dengan Peraduan.

24. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Syarat dan Peraturan Peraduan, serta keputusan Penganjur. Tiada Penganjur, rakan kongsi perniagaan, agensi-agensi yang diberi kuasa, wakil-wakil yang dilantik atau mana-mana penaja yang berkaitan dengan Peraduan ini akan bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan atau peninggalan daripada menjalankan Peraduan mengikut Syarat dan Peraturan Peraduan.

25. Dengan menyertai Peraduan ini, anda memahami dan menerima Syarat dan Peraturan Peraduan yang terkandung di sini bahawa pihak Penganjur boleh mengguna dan / atau memproses maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, jika anda tidak bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi anda, anda berhak untuk menolak kebenaran tersebut dengan menghubungi pihak Penganjur pada butiran-butiran yang dinyatakan di bawah. Maklumat peribadi yang diguna dan / atau diproses termasuk nama, nombor telefon bimbit, alamat e-mel dan nombor kad pengenalan yang diberikan oleh anda untuk tujuan pemasaran dalaman dan / atau luaran melalui SMS, Emel atau Panggilan untuk menjamin privasi adalah keutamaan tinggi. Anda bersetuju bahawa pihak Penganjur boleh mengumpul dan menyimpan apa-apa maklumat peribadi yang diberikan, sama ada melalui laman web atau dengan cara lain, dan menggunakan mana-mana maklumat tersebut untuk tujuan perniagaan yang sah, tetapi tidak terhad kepada mentadbir penyertaan anda dalam cabutan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan sedia ada atau yang baru kepada anda pada masa depan. Anda juga bersetuju bahawa pihak Penganjur boleh menggunakan maklumat anda dalam bentuk agregat bagi penerbitan statistic industry dan analisis, dengan syarat bahawa anda tidak akan dikenal pasti. Anda mengakui bahawa penyertaan anda dalam Peraduan ini adalah maklumat anda. Maklumat tersebut adalah wajib dan jika anda tidak memberi apa-apa maklumat, anda tidak akan dapat menyertai Peraduan ini.

26. Pihak Penganjur berhak untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang diperlukan untuk memuaskan apa-apa undang-undang, peraturan atau permintaan kerajaan, atau untuk menolak penghantaran, atau untuk mengeluarkan, apa-apa maklumat atau bahan-bahan, secara keseluruhan atau sebahagiannya, bahawa dalam bicara Penganjur dan budi bicara mutlak adalah keberatan atau pelanggaran Perjanjian ini. Tambahan pula, pihak Penganjur juga boleh mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana agen, pembekal perkhidmatan pihak ketiga, dan wakil-wakil yang dilantik dan syarikat sekutu seperti yang dikehendaki untuk tujuan yang berkaitan dengan Peraduan ini dan perniagaan.

27. Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, anda berhak untuk mengguna, mengehad, dan / atau meminta pembetulan tentang maklumat peribadi anda pada bila-bila masa. Jika anda ingin mengakses, meminda, membetulkan, dan / atau mengeluarkan maklumat anda dari mana-mana senarai mel atau perkhidmatan, sila hubungi Fatihah melalui e-mel fatihah@brand360.com.my atau 03 6272 3299. Pihak Penganjur berhak untuk mengenakan sedikit yuran untuk menunaikan permintaan ini. Caj ini akan didedahkan kepada anda sebelum membayar apa-apa kos. Hak penyingkiran tertakluk kepada sebarang syarat tambahan pada senarai atau perkhidmatan yang berkaitan. Jika anda mempunyai sebarang keraguan mengenai privasi anda, sila hubungi Penganjur melalui butir-butir yang dinyatakan di atas.

28. Jika didapati terdapat sebarang kekeliruan dan ketidaksamaan yang timbul dengam syarat dan peraturan ini yang terdapat dalam versi Bahasa Ingerris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Ingerris akan mengatasi versi Bahasa Malaysia. Jika berlaku keadaan tidak konsisten antara syarat dan peraturan dengan iklan, promosi, publisiti dan sebarang bahan berkaitan dengan Peraduan, syarat dan peraturan dalam versi Bahasa Ingerris akan mengatasi dokumen dan rujukan lain.

29. Syarat dan peraturan ini tertakluk kepada undang undang Malaysia dan sebarang isu berhubung dan/atau berkaitan dangan syarat dan peraturan Peraduan adalah tertakluk kepada bidangkuasa eksklusif mahkamah di Malaysia.

30. Untuk pertanyaan lanjut mengenai Peraduan, sila hubungi 603 6272 3299 atau emel fatihah@brand360.com.my dengan rujukan Gene Martino Peraduan Beli & Menang pada masa waktu bekerja sahaja: Isnin – Jumaat, 9am – 6pm.

Gene Martino Apparel Sdn Bhd Outlet Address (Table 1)

CODEOUTLETTEL NOADDRESS
A03

 

Kuala Kangsar05 – 776 0082No. 55, Jalan Kangsar, Kuala Kangsar 33000, Perak.
A09Ipoh Greentown05 – 241 7187No. 14, Jalan Greentown 1, Greentown Nova, 30450 Ipoh, Perak.
A16

 

Sri Manjung

 

05 – 688 1805No. 2271, Taman Samudera, 32040 Sri Manjung, Perak.
A17Tesco Station 1805 – 321 0364Lot G-20 & G-21, Ground Floor, Tesco Station 18, No. 1, Medan Stesen 19/9, Station 18, 31650 Pengkalan Ipoh, Perak.
A18Tesco Manjung

 

05 – 691 1877F28-F29, First Floor, Tesco Manjung, Lot 16051, Mukim Sitiawan, Daerah Manjung, Perak.
A19Tesco Taiping05 – 805 7659Lot S-18, Second Floor, Tesco Taiping, Jalan Istana Larut, 34000 Taiping, Perak.
A21Taiping Mall05 – 805 0949Lot No. G-27 & G-28,Ground Floor, Taiping Mall, Jalan Tupai, 34000 Taiping, Perak.
A24Tesco Ipoh05 – 545 5980Lot No. F29 & F30, First Floor, Tesco Ipoh, No. 2, Jalan Jambu, Taman Teh Teik Seng, 31400 Ipoh, Perak.
A25Mydin Mall Meru Raya05 – 526 2159Lot No. F-11 & F-12, First Floor,Mydin Mall Meru Raya, Lot PT 229142, Jalan Meru Bestari B2, Bandar Meru Raya, 30020 Jelapang, Ipoh, Perak.
B02

 

Sungai Buloh03 – 6156 2757Lot 1-17, 1-17A & 1-18, Kompleks Sungai Buloh, No. 2, Bandar Baru Sungai Buloh, Seksyen U20, 47000 Shah Alam, Selangor.
B03Plaza Metro Kajang03 – 8733 2302Lot F99-100, First Floor, Plaza Metro Kajang, Section 7, Jalan Tun Abdul Aziz, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
B04Tesco Semenyih03 – 8727 3291F13, F14 & F15, First Floor, Tesco Semenyih, No. 1, Jalan TPS 1/1, Taman Pelangi Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor.
B05Giant Kota Damansara03 – 6142 3484Lot G22 & G23, Giant Hypermarket Kota Damansara, No. 16, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, PJU 5, 47810 Petaling Jaya, Selangor.
B06.Tesco Kajang03 – 8739 1931Lot No. F13, First Floor, Tesco Kajang, Lot PT 37280 & 11196, Mukim Kajang Saujana Impian, 43000 Kajang, Selangor
B08Tesco Rawang03 – 6091 4536Lot F22, F23 & F32 First Floor, Tesco Rawang, No. 1, Jalan Rawang, 48000 Rawang, Selangor.
B11Tesco Kuala Selangor03 – 3281 2003Lot No. 15 & 16, Ground Floor, Tesco Kuala Selangor, No. 2, Jalan Tiara 1, Medan Niaga Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor, Selangor.
B13Bangi Sentral03 – 8912 63103A-45-01, Jalan Medan Pusat Bandar 8, Bangi Sentral, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor.
B14SACC Mall03 – 5523 0779Lot No 1F-11, First Floor, SACC Mall, Jalan Perbadanan 14/9, 40000 Shah Alam, Selangor.
B15Kompleks PKNS017 – 884 7775Lot G-60K, Tingkat Bawah, Kompleks PKNS Shah Alam, 40000 Shah Alam, Selangor.
J03Tesco Seri Alam07 – 386 2189G8, Ground Floor, Tesco Seri Alam, PTD 111515, Jalan Seri Alam, Bandar Seri Alam, 81750, Masai, Johor.
J05Plaza Angsana07 – 234 2853Lot L3.23a & L3.24, Aras 3, Plaza Angsana, Pusat Bandar Tampoi, Jalan Skudai, 81200 Johor Bahru, Johor.
J08Batu Pahat Mall

 

07 – 432 0115Lot 1.18, First Floor, Batu Pahat Mall, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim.
J10Galleria Kotaraya07 – 207 1073Lot No. L1-07, Level 1, Galleria@Kotaraya, L3-UTC-01, Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Johor
J11Kluang Mall07 – 771 5078Lot 1-12, 1-13 & 1-13A, First Floor, Kluang Mall, Jalan Rambutan, Bandar Kluang, 86000 Kluang, Johor.
J12Tesco Eco Tropics07 – 255 6263L18 & L19, Ground Floor, Tesco Eco Tropics, PTD 117754, Jalan Eko Perniagaan 7, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Bahru.
K05

 

Alor Setar Pekan Rabu04 – 731 45721585, Tingkat Bawah, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar, Kedah.
K07Lagenda Heights04 – 425 0275

 

No. 65, Jalan Lagenda 3, Lagenda Heights, 08000 Sungai Petani, Kedah.
K09Kulim Landmark Central04 – 491 7307Lot 1F-26 & 27, First Floor, Landmark Central Shopping Centre, No.1, Jalan KLC Satu, Kulim Landmark Central, 09000 Kulim, Kedah.
K10Tesco Sungai Petani04 – 422 6601Lot No. OL-S01, S02, S03 & S04, 2nd Floor, Tesco SP South Mall, No.368, Jalan Bakar Arang, 08000 Sungai Petani, Kedah.
K11Tesco Mergong (F20&F21)04 – 730 3029F20 & F21, First Floor, Tesco Mergong Alor Setar, No.1, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05150 Alor Setar, Kedah.
K13Tesco Kulim04 – 490 4219Lot F4, 1st Floor, Tesco Kulim, No. 386, Jalan Lembah Impiana 9, Lembah Impiana III, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman.
K15SP Central Square

 

04 – 421 0986Lot 2F-TR-02, Second Floor, Central Square, No. 23, Jalan Kampung Baru, 08000 Sungai Petani, Kedah.
K16Alor Setar Mall04 – 771 4423Lot G37, Ground Floor, Alor Star Mall, Kawasan Perusahaan Tandop Baru, 05400 Alor Setar, Kedah.
K17Aeon Big Alor Setar04 – 735 0226Lot G.23, Ground Floor, Aeon Big Alor Setar, No. 99, Jalan Gangsa, 05150 Alor Setar, Kedah.
K18Tesco SP Utara

 

04 – 421 5870Lot No 1, Ground Floor, Tesco Sungai Petani, 300, Jalan Lagenda 1 Lagenda Height, 08000 Sungai Petani, Kedah
K19Tesco Jitra04 – 917 1410Lot G2, Ground Floor, Tesco Jitra, PT. 1068, Komplek Perniagaan Aman, 06000 Jitra, Kedah.
M04Tesco Melaka06 – 283 6008Lot L-15, Ground Floor, Tesco Melaka, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak, 75400 Peringgit, Melaka.
M05Tesco Melaka Cheng06 – 336 6303

 

G5, Ground Floor, Tesco Melaka Cheng, 1, Jalan Inang 3, Taman Paya, Rumput Utama, 75460, Melaka
N02Tesco Seremban06 – 631 3325Lot F10 & F11, First Floor, Tesco Seremban 2, No. 1, Jalan Haruan 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan.
N03Tesco Nilai

 

06 – 799 6455G30 & G31, Ground Floor, Tesco Putra Nilai, Jalan BBN 1/3, Putra Point Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.
N05Mydin Mall Seremban06 – 601 6324Lot FK-22, First Floor, Mydin Hypermarket Seremban 2, Lot 31156, Persiaran S2 B7, Seremban 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan.
P02Tesco Prai04 – 399 6002G25 & G26, Ground Floor, Tesco Extra Seberang Prai, No. 2762, Persiaran Sembilang, Seberang Jaya, 13700 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.
P04Tesco Sungai Dua04 – 656 2989

 

Lot 3 & 4A, Ground Floor, Tesco Extra Sg. Dua, No. 675, Jalan Sungai Dua, 11700 Sungai Dua, Pulau Pinang.
P06Mydin Mall Bukit Mertajam04 – 390 6901

 

F-17, First Floor, Mydin Mall Bukit Mertajam, Mukim 06, 13600 Jalan Baru, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.
R01Arau04 – 986 0144No. 28, Jalan Tiga, Pekan Arau 2, Jalan Arau – Kodiang, 02600 Arau, Perlis.
W06Aeon Big Wangsa Maju03 – 4142 0314

 

Lot F1-37, First Floor, Aeon Big Wangsa Maju, No. 6, Jalan 8/27A, Section 5, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur.
W07Jalan TAR03 – 2602 0801No 217 & 217A, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur.
W08Tesco Ampang

 

03 – 9281 9188Lot 16, Ground Floor, Tesco Ampang, PT 8880, Jalan Pandan Prima, Dataran Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur.
W10Melawati MallLot L2 – 22 & 23, Level 2, UP2-01, Melawati Mall, 355, Jalan Bandar Melawati, Pusat Bandar Melawati, 53100 Kuala lumpur.
E03Taiping HQ05 – 801 0826No. 1664, Jalan Perusahaan Tupai 3, Kawasan Perusahaan Ringan Tupai, 34000 Taiping, Perak.

 

Gene Martino Apparel (East Coast) Sdn Bhd Outlet Address (Table 2)

CODEOUTLETTEL NOADDRESS
C02Kuantan Parade (G20)09 – 513 2378Lot G20, Ground Floor, Kuantan Parade Shopping Complex, Jalan Haji Abdul Rahman, 25000 Kuantan, Pahang.
C05Temerloh

 

09 – 296 9941No. 25, Jalan Pak Sako 2, Bandar Sri Semantan, 28000 Temerloh, Pahang.
C06East Coast Mall09 – 560 9372L1-60 & 61, Level 1, East Coast Mall, Jalan Putra Square 6, Putra Square, 25200 Kuantan, Pahang.
C10Berjaya Megamall09 – 531 6283Lot G.52 & G.53, Ground Floor, Berjaya Megamall, Jalan Tun Ismail, Sri Dagangan, 25000 Kuantan, Pahang.
C11Taman Tas09 – 538 1751A 11, Jalan Pandan Damai 3, Perumahan Pandan Damai, 25150 Kuantan, Pahang.
C12Raub09 – 350 1429No. 56, Jalan Tengku Abdul Samad, Pusat Perdagangan Bandar Raub, 27600 Raub, Pahang.
D04KB Mall09 – 747 0075Lot 1.18, 1.19 & 1.20, 1st Floor, 1-888, KB Mall, Jalan Hamzah, 15050 Kota Bharu, Kelantan
D05Tanah Merah Town09 – 955 1537No. 2-G-B, Jalan Taman Hiburan, Kompleks Perniagaan Humaira, 17500 Tanah Merah, Kelantan.
D06Tesco Kota Bharu09 – 742 1006F2, 1st Floor, Tesco Kota Bharu, Lot 1828, Seksyen 17, Bandar Kota Bharu, Jajahan Kota Bharu, 15050 Kota Bharu, Kelantan.
D08KB Town Shop09 – 742 1873Lot 200 & 207, Jalan Pintu Pong, 15000 Kota Bharu, Kelantan.
D09Pasir Puteh Shoplot09 – 786 0428PT 594 H.S. (D) 2715, Seksyen 2, Tingkat Bawah, Jalan Che Yem, 16800 Pasir Puteh, Kelantan.
D10Wakaf Che Yeh09 – 740 5698PT 557, Taman Damai Perdana, Wakaf Che Yeh, Jalan Kuala Krai, 15150 Kota Bharu, Kelantan.
T03Jerteh09 – 690 3042

 

Lot 4122, Ground Floor, Jalan Pasar, 22000 Jerteh, Terengganu.
T04Kuala Terengganu09 – 622 5908No. 29A, Ground Floor, Jalan Sultan Ismail, 20200, Kuala Terengganu.
T06Mydin Mall Gong Badak09 – 662 4680Lot F-15 & F-16, First Floor, Mydin Mall Gong Badak, Lot PT 35511, Kampung Banggol, Jalan Gong Pak Damat, 21200 Kuala Terengganu, Terengganu.
T07KT Tanjong09 – 620 5616No. 61, Ground Floor, Jalan Sultan Zainal Abidin, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu.
T08

 

Dungun09 – 845 8088Lot No. 10010, G-Floor, Pusat Perniaagan Sura Gate, 23000 Mukim Kuala Dungun, Terengganu
T09Kemaman09 850 4522KCP 16, Jalan Lebai Saras, Kemaman Business Center, 24000 Terengganu.
T10KTCC Mall (TBC)Lot G-48, Ground Floor, KTCC Mall, Muara Selatan, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.


[]
×
Enter your email to add this item to cart

No thanks! Add item to cart *By completing this, you are signing up to receive our emails. You can unsubscribe at any time.
×
×